سرور مجازی میکروتیک ایران

سرور میکروتیک ایران - پلن ۱

سی پی یو ۱ هسته، ۲ گیگاهرتزی
رم ۵۱۲ مگابایت DDR4
ترافیک یک به یک
دیتا سنتر زیرساخت
ترافیک ماهیانه نامحدود
پهنای باند مجموع ۱۰ مگابیت
( ۵ مگابیت دانلود - ۵ مگابیت آپلود )
IP اختصاصی رایگان
لایسنس ۶ Level
ورژن ۶ یا ۷

سرور میکروتیک ایران - پلن ۲

سی پی یو ۱ هسته، ۲ گیگاهرتزی
رم ۱۰۲۴ مگابایت DDR4
ترافیک یک به یک
دیتا سنتر زیرساخت
ترافیک ماهیانه نامحدود
پهنای باند مجموع ۲۰ مگابیت
( ۱۰ مگابیت دانلود - ۱۰ مگابیت آپلود )
IP اختصاصی رایگان
لایسنس ۶ Level
ورژن ۶ یا ۷

سرور میکروتیک ایران - پلن ۳

سی پی یو ۱ هسته، ۲ گیگاهرتزی
رم ۲۰۴۸ مگابایت DDR4
ترافیک یک به یک
دیتا سنتر زیرساخت
ترافیک ماهیانه نامحدود
پهنای باند مجموع ۳۰ مگابیت
( ۱۵ مگابیت دانلود - ۱۵ مگابیت آپلود )
IP اختصاصی رایگان
لایسنس ۶ Level
ورژن ۶ یا ۷

سرور میکروتیک ایران - پلن ۴

سی پی یو ۱ هسته، ۲ گیگاهرتزی
رم ۲۰۴۸ مگابایت DDR4
ترافیک یک به یک
دیتا سنتر زیرساخت
ترافیک ماهیانه نامحدود
پهنای باند مجموع ۴۰ مگابیت
( ۲۰ مگابیت دانلود - ۲۰ مگابیت آپلود )
IP اختصاصی رایگان
لایسنس ۶ Level
ورژن ۶ یا ۷

سرور میکروتیک ایران - پلن ۵

سی پی یو ۱ هسته، ۲ گیگاهرتزی
رم ۲۰۴۸ مگابایت DDR4
ترافیک یک به یک
دیتا سنتر زیرساخت
ترافیک ماهیانه نامحدود
پهنای باند مجموع ۶۰ مگابیت
( ۳۰ مگابیت دانلود - ۳۰ مگابیت آپلود )
IP اختصاصی رایگان
لایسنس ۶ Level
ورژن ۶ یا ۷

سرور میکروتیک ایران - پلن ۶

سی پی یو ۱ هسته، ۲ گیگاهرتزی
رم ۲۰۴۸ مگابایت DDR4
ترافیک یک به یک
دیتا سنتر زیرساخت
ترافیک ماهیانه نامحدود
پهنای باند مجموع ۸۰ مگابیت
( ۴۰ مگابیت دانلود - ۴۰ مگابیت آپلود )
IP اختصاصی رایگان
لایسنس ۶ Level
ورژن ۶ یا ۷

سرور میکروتیک ایران - پلن ۷

سی پی یو ۱ هسته، ۲ گیگاهرتزی
رم ۲۰۴۸ مگابایت DDR4
ترافیک یک به یک
دیتا سنتر زیرساخت
ترافیک ماهیانه نامحدود
پهنای باند مجموع ۱۰۰ مگابیت
( ۵۰ مگابیت دانلود - ۵۰ مگابیت آپلود )
IP اختصاصی رایگان
لایسنس ۶ Level
ورژن ۶ یا ۷

سرور میکروتیک ایران - پلن ۸

سی پی یو ۱ هسته، ۲ گیگاهرتزی
رم ۲۰۴۸ مگابایت DDR4
ترافیک یک به یک
دیتا سنتر زیرساخت
ترافیک ماهیانه نامحدود
پهنای باند مجموع ۲۰۰ مگابیت
( ۱۰۰ مگابیت دانلود - ۱۰۰ مگابیت آپلود )
IP اختصاصی رایگان
لایسنس ۶ Level
ورژن ۶ یا ۷