هاست ویندوز آلمان

هاست ویندوز آلمان - پلن 1

حافظه ۱۰۰ مگابایت SSD،
تعداد دامنه ۱،
تعداد ساب دامنه ۱،
تعداد دیتا بیس ۵،
تعداد ایمیل ۱۰،
ترافیک نامحدود،
OVH آلمان،
دامنه alias نامحدود،
۶ ماه
۱ سال
۲ سال
۳ سال

هاست ویندوز آلمان - پلن 2

حافظه ۲۰۰ مگابایت SSD،
تعداد دامنه ۱،
تعداد ساب دامنه ۵،
تعداد دیتا بیس ۱۰،
تعداد ایمیل ۲۰،
ترافیک نامحدود،
OVH آلمان،
دامنه alias نامحدود،
۶ ماه
۱ سال
۲ سال
۳ سال

هاست ویندوز آلمان - پلن 3

حافظه ۵۰۰ مگابایت SSD،
تعداد دامنه ۱،
تعداد ساب دامنه ۱۰،
تعداد دیتا بیس ۲۰،
تعداد ایمیل ۵۰،
ترافیک نامحدود،
OVH آلمان،
دامنه alias نامحدود،
۶ ماه
۱ سال
۲ سال
۳ سال

هاست ویندوز آلمان - پلن 4

حافظه ۱ گیگابایت SSD،
تعداد دامنه ۱،
تعداد ساب دامنه نامحدود،
تعداد دیتا بیس نامحدود،
تعداد ایمیل نامحدود،
ترافیک نامحدود،
دامنه alias نامحدود،
OVH آلمان،
۶ ماه
۱ سال
۲ سال
۳ سال

هاست ویندوز آلمان - پلن 5

حافظه ۲ گیگابایت SSD،
تعداد دامنه ۱،
تعداد ساب دامنه نامحدود،
تعداد دیتا بیس نامحدود،
تعداد ایمیل نامحدود،
ترافیک نامحدود،
دامنه alias نامحدود،
OVH آلمان،
۶ ماه
۱ سال
۲ سال
۳ سال

هاست ویندوز آلمان - پلن 6

حافظه ۵ گیگابایت SSD،
تعداد دامنه ۱،
تعداد ساب دامنه نامحدود،
تعداد دیتا بیس نامحدود،
تعداد ایمیل نامحدود،
ترافیک نامحدود،
دامنه alias نامحدود،
OVH آلمان،
۶ ماه
۱ سال
۲ سال
۳ سال