نمایندگی هاست ویندوز آلمان

نمایندگی هاست ویندوز آلمان - پلن 1

حافظه ۱ گیگابایت SSD،
تعداد وب سایت ۵،
ترافیک نامحدود،
ایمیل نامحدود،
ساب دامنه نامحدود،
دیتابیس نامحدود،
دامنه alias نامحدود،
کنترل پنل Plesk
ویندوز
دیتاسنتر OVH
۶ ماه
۱ سال

نمایندگی هاست ویندوز آلمان - پلن 2

حافظه ۲ گیگابایت SSD،
تعداد وب سایت ۱۰،
ترافیک نامحدود،
ایمیل نامحدود،
ساب دامنه نامحدود،
دیتابیس نامحدود،
دامنه alias نامحدود،
کنترل پنل Plesk
ویندوز
دیتاسنتر OVH
۶ ماه
۱ سال

نمایندگی هاست ویندوز آلمان - پلن 3

حافظه ۵ گیگابایت SSD،
تعداد وب سایت ۳۰،
ترافیک نامحدود،
ایمیل نامحدود،
ساب دامنه نامحدود،
دیتابیس نامحدود،
دامنه alias نامحدود،
کنترل پنل Plesk
ویندوز
دیتاسنتر OVH
۶ ماه
۱ سال

نمایندگی هاست ویندوز آلمان - پلن 4

حافظه ۱۰ گیگابایت SSD،
تعداد وب سایت ۵۰،
ترافیک نامحدود،
ایمیل نامحدود،
ساب دامنه نامحدود،
دیتابیس نامحدود،
دامنه alias نامحدود،
کنترل پنل Plesk
ویندوز
دیتاسنتر OVH
۶ ماه
۱ سال

نمایندگی هاست ویندوز آلمان - پلن 5

حافظه ۲۰ گیگابایت SSD،
تعداد وب سایت ۸۰،
ترافیک نامحدود،
ایمیل نامحدود،
ساب دامنه نامحدود،
دیتابیس نامحدود،
دامنه alias نامحدود،
کنترل پنل Plesk
ویندوز
دیتاسنتر OVH
۶ ماه
۱ سال

نمایندگی هاست ویندوز آلمان - پلن 6

حافظه ۵۰ گیگابایت SSD،
تعداد وب سایت ۱۰۰،
ترافیک نامحدود،
ایمیل نامحدود،
ساب دامنه نامحدود،
دیتابیس نامحدود،
دامنه alias نامحدود،
کنترل پنل Plesk
ویندوز
دیتاسنتر OVH
۶ ماه
۱ سال